Europejski Paszport

Poza granicami Polski żyje obecnie ok. 20 mln osób pochodzenia polskiego. Część z nich  ma szansę ubiegać się o poświadczenie obywatelstwa polskiego a co za tym idzie o europejski paszport. Zgodnie z prawem polskim obywatelstwo nabywa się na zasadzie ius sanguinis, czyli że prawo do obywatelstwa jest przekazywane z pokolenia na pokolenia, niezależnie od miejsca urodzenia. Decydujące jest, czy w chwili urodzenia dziecka, któremuś z jego rodziców przysługiwało prawo do obywatelstwa polskiego- nawet jeśli go faktycznie nie posiadali

Historycznie emigracja z Polski kierowała się do Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Izraela. Największe skupiska Polonii żyją obecnie w :
Ameryka Północna
USA – 9 mln,  Kanada 900 tyś

Ameryka Południowa
Brazylia 1,8 mln    Argentyna -450  tyś    Meksyk, Paragwaj, Urugwaj po 10 tyś

Inne
Australia-  200 tys       RPA- 35 tyś

Największe skupiska Polaków w Europie, to :
Niemcy ok. 2 mln, Francja ok. 1 mln.,
Wielka Brytania ok. 700 tyś,
Izrael  – 200 tyś;  Irlandia, Włochy Szwecja ok. 100 tyś,
Austria, Belgia, Grecja, Holandia, Norwegia ponad 50 tyś.

Czy wszyscy potomkowie mogą odzyskać obywatelstwo?

Państwo Polskie odzyskało niepodległość dopiero w 1918 roku. Stąd też sytuacja potomków osób, które wyjechały z terenów Polski przed 1918 rokiem jest pod względem uzyskania poświadczenia obywatelstwa Polskiego trudniejsza. Pierwsza ustawa o obywatelstwie polskim pochodzi z 1920 roku. Była ona uzupełniona szeregiem rozporządzeń i dekretów regulujących sytuację prawną osób pochodzenia polskiego znajdujących się z różnych przyczyn poza granicami nowo powstałego państwa. Ustawa o obywatelstwie polskim była kilkakrotnie zmieniana, więc zależnie od sytuacji właściwe mogą być jej przepisy z 1951 r, 1962 lub najnowsza wersja z 2012 roku.

Jak odzyskać obywatelstwo Polskie?

Przepisy przewidują różne drogi powrotu do obywatelstwa polskiego, poprzez procedurę jego poświadczenia, przywrócenia, uznania za obywatela lub nadania obywatelstwa.  Poszczególne ustawy określały różne sposoby nabycia obywatelstwa i jego utraty.

Dla osób pochodzenia polskiego droga  poświadczenie obywatelstwa jest preferowaną procedurą, sprawdzeniu podlegają 3 elementy:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego przez przodka

2) brak okoliczności, które skutkowałyby utratą obywatelstwa

3) więź pomiędzy wnioskodawcą i przodkiem

W przypadku stwierdzenia, że doszło do utraty obywatelstwa rozważać należy procedurę przywrócenia obywatelstwa lub wniosku o jego nadanie. Co do osób, wobec których wydano uprzednio decyzję o utracie obywatelstwa, możliwe jest wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności takiej decyzji.

PROCEDURA

Postępowanie o poświadczenie obywatelstwa prowadzi się przed właściwym wojewodą. Wniosek składa się w języku polskim. Należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie przodków. Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim lub z tłumaczeniem przez polskiego tłumacza przysięgłego. Urzędowe dokumenty zagraniczne wymagają potwierdzenia ich prawdziwości przez procedurę Apostille. W polskich konsulatach możliwe jest potwierdzenie kopii dokumentów z oryginałem oraz poświadczenie tłumaczeń na język polski. Ponadto konieczne jest załączenie dokumentów wnioskodawcy, a w szczególności: akt urodzenia, akt małżeństwa, dokumenty poświadczające nabycie obcego obywatelstwa i zmianę nazwiska.
Wniosek składa się w języku polskim, na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych.

PASZPORT EUROPEJSKI
Po uzyskaniu poświadczenia obywatelstwa polskiego na życzenie naszych klientów przegotowujemy kompletny wniosek (wraz z załącznikami)  o uzyskanie :— polskiego paszportu europejskiego,— dowodu osobistego— numeru PESEL.
Wniosek taki należy złożyć osobiście, po uprzednim zarejestrowaniu się w Polskim Konsulacie. W przypadku gdy na emigracji miała miejsce zmiana nazwiska, koniecznym jest przeprowadzenie procedury zmiany nazwiska również w Polsce.
Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają co do zasady obydwoje rodzice. Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego. Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.
PROXY

W przypadku osób zamieszkałych za granicą istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez konsulat polski, który przekazuje dokumenty do właściwego organu w Polsce. Dla dalszego biegu sprawy konieczne jest wskazanie w Polsce tzw. pełnomocnika do doręczeń (Proxy), czyli podmiotu na adres którego organ będzie kierował korespondencję. Z uwagi na sprawność postępowania dobrze jest, aby pełnomocnikiem do doręczeń był podmiot profesjonalnie zajmujący się sprawami obywatelskimi.

KWERENDA DOKUMENTÓW

W przypadku jeśli Państwo nie posiadają wymaganych dokumentów, LexPolonia przeprowadzi odpowiednią kwerendę w archiwach celem ich uzyskania, są to w szczególności akty stanu cywilnego, dokumenty poświadczające służbę wojskową, rejestry mieszkańców, wyborców itp. Z racji zmiany granic terytorium Państwa Polskiego, często poszukiwać dokumentów należy w archiwach znajdujących się na dawnych ziemiach wschodnich, czyli KRESACH lub w Niemczech.

Korzyści z obywatelstwa polskiego

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, zatem uzyskanie obywatelstwa polskiego uprawnia do korzystania ze swobód gwarantowanych na terenie wszystkich państw Unii, a w szczególności:

—ułatwienie w podróżach, bez konieczności starania się o wizę

—prawo pobytu na terenie państw członkowskich UE

—swoboda podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym też korzystania z dotacji UE)

—możliwość inwestowania, nabywania nieruchomości w Europie

—dostęp do edukacji, bezpłatne studia na elitarnych uniwersytetach (stypendia, program Erasmus)

—bezpieczeństwo,  ochrona konsularna w większości państw świata, przynależność do NATO

Koszty uzyskania obywatelstwa Polskiego:

Koszt uzyskania poświadczenie obywatelstwa polskiego składa się z następujących elementów:

– Koszt pozyskania koniecznych dokumentów (kwerenda w archiwach, tłumaczenia)

– Opłaty urzędowe

– Wynagrodzenie LexPolonia

Pamiętaj, każdy wniosek traktujemy indywidualnie.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY


 Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności

  [recaptcha]

  Legalizacja pobytu w Polsce

  Obywatele UE, EFTA, Obywatele spoza EU, Studenci, inne przypadki legalizacji

   

  dotyczy obywateli EU oraz EFTA (Norwegia, Lichtenstein, Islandia), Szwajcarii

  Pobyt ponad 3 miesiące

  Obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są rejestrować pobyt w Polsce przekraczający 3 miesiące. Członkowie rodziny obywatela UE zobowiązani są uzyskać kartę pobytu. Prawo do pobytu przekraczającego 3 miesiące przysługuje : pracownikom, przedsiębiorcom, osobom ubezpieczonym i posiadającym środki finansowe, studentom, małżonkom obywateli Polski

  Pobyt ponad 5 lat

  Po upływie 5 lat nieprzerwanego legalnego pobytu przysługuje prawo do stałego pobytu dla obywateli UE i członków ich rodziny, którzy spełniają ustawowo określone warunki.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • Przedłużenie ważności wizy
  • Zezwolenie na pobyt stały
  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia
  • na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, oraz kursach przygotowawczych
  • na studiach magisterskich
  Pierwsze zezwolenie wydaje się na okres 15 miesięcy, kolejne na czas trwania studiów, maksymalnie 3 lata
  • Dzieci urodzone w Polsce,
  • Osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
  • Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz  na pobyt tolerowany,
  • Zezwolenia na pobyt stały ze względu na polskie pochodzenie lub Kartę Polaka,