Czy nieruchomość Twoja lub Twoich przodków została wywłaszczona bezprawnie? A jeśli tak, to jakie środki możesz podjąć, by odzyskać należącą Ci się własność lub odszkodowanie?

Czasy PRL

Za czasów PRL’u prawo własności było uregulowane inaczej niż dzisiaj. Własność osoby fizycznej była traktowana jako zło konieczne. Prawda jest taka, ze w ustroju czystko komunistycznym wszystko powinno być wspólne. Wspólne = państwowe. Ta filozofia prowadziła do tego, że własność „prywatna” była słabiej chroniona od własności państwowej.

Transformacja ustrojowa szansą na sprawiedliwość

Po 1989 roku, od początku lat 90’ jedną z pierwszych najważniejszych zmian ustrojowych, wprowadzających nas w okres kapitalizmu (można powiedzieć, ze dzikiego), było zrównanie prawa własności różnych podmiotów prawa cywilnego. Inaczej mówiąc, od lat 90’ osoba fizyczna może (przynajmniej w teorii) być traktowana tak samo jak jednostki władzy centralnej i samorządowe jeśli chodzi o prawo własności.

Zmiany te, dały możliwość odzyskania nieruchomości przez ich prawowitych właścicieli, niegdyś w sposób nielegalny wywłaszczonych.

W obecnym stanie prawnym istnieją realne szanse na zwrot wywłaszczonych nieruchomości albo odszkodowanie należne właścicielom, ich spadkobiercom lub osobom, które nabyły odpowiednie prawa.

Nie chcę nudzić Was szczegółowym wymienianiem wszystkich przepisów prawa cywilnego, na których można oprzeć swoje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (jeśli chcecie poznać szczegóły, zadzwońcie do nas, pomożemy ;), zacytuję jednak naszą Konstytucję 1997 roku, która zawiera podstawową normę dającą nam możliwość walki:

art. 64 Konstytucji: 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla

wszystkich ochronie prawnej, 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Ten przepis daje jednoznaczne podstawy do zwrotu albo odszkodowania dla dawnych właścicieli kamienic.

90% kamienic czeka na właścicieli

Walka o kamienice toczy się głównie w dużych miastach takich jak: Warszawa, Łódź i Kraków, Gdańsk, Wrocław, Tarnów. Wartość spornych nieruchomości szacowana jest na wiele miliardów złotych.

W samej tylko Łodzi władze miasta oceniają kwotę nielegalnie przejętych kamienic na prawie dwa miliardy złotych.

Można szacować, że w Krakowie ta ogólna wartość przejętych nielegalnie nieruchomości jest podobna jak w Łodzi. Jednocześnie około 140 mln złotych stanowi wartość przedmiotu sporu w toczących się już postępowaniach sądowych. 140 mln złotych to na pierwszy rzut oka dużo pieniędzy. Tylko na pierwszy rzut oka, dopóki nie uświadomimy sobie, ze to zaledwie około 7% wartości wszystkich zagrabionych nieruchomości. Innymi słowy: ponad 90% nielegalnie przejętych nieruchomości wciąż czeka na uregulowanie swojego stanu prawnego!

Walka o kamienice trwa

W grę wchodzą duże pieniądze, a miasta wcale nie oddają swoich nieruchomości tak chętnie. Walczą o swoje.

W Krakowie w Oddziale Regulacji Stanów Prawnych utworzono Referat Postępowań Rewindykacyjnych, w którego zakresie działania jednym z podstawowych obowiązków jest reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa przed właściwymi organami (czytaj sądami) w sprawach dotyczących wznowienia postępowania, a także stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych orzekających o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na mocy dekretów i ustaw sprzed kilkudziesięciu lat.

O jakie ustawy i dekrety tutaj chodzi?

Dobrym przykładem, dającym nadzieję skutecznego dochodzenia swoich praw właścicielom zagrabionych wtedy kamienic jest Dekret z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz. U. Nr 21, poz. 67 z późn.  zm.).

Uchylenie  wydanych na jego podstawie aktów prawnych pokazuje, że można odzyskać nawet majątki utracone prawie 100 lat temu!

Oczywiście, pamiętajmy, ze nie każde dawne wywłaszczenie nieruchomości daje nam podstawy do żądanie odszkodowania. Natomiast przekroczenie uprawnień przez władze państwowe i działania pozbawiające własności niezgodnie z obowiązującymi przepisami stwarzają realne przesłanki do żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem (znaczy odzyskanie nieruchomości) lub odszkodowania.

Skomplikowanie i trudności dowodowe

Problemem dla osób zgłaszających roszczenia wobec Skarbu Państwa w tego typu postępowaniach (ale także dla władz miejskich!)  jest często bardzo skomplikowana sytuacja prawna nieruchomości. Pamiętajmy, że oprócz aktów prawnych wywłaszczających, na przestrzeni lat nieruchomości mogły zmieniać właścicieli na podstawie niewadliwych czynności prawnych, co dodatkowo utrudnia postępowanie. Kolejnym problemem są kwestie dowodowe związane z właściwym udokumentowaniem zgłaszanych roszczeń. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnej kancelarii specjalizujących w odzyskiwaniu wywłaszczonych majątków takich jak Europejskie Centrum Prawne Lexpolonia.

Zakończenie

Oczywiście, nie mówię tutaj, ze władze miasta powinny od razu, bez walki i potulnie oddawać nam zagrabione kamienice. Wręcz przeciwnie! Tak naprawdę ich walka, jest dla nas korzystna, ze względu na mający miejsce proceder wyłudzeń nieruchomości!

Władze miasta walczą z osobami, które odzyskały kamienice na podstawie podrobionych dokumentów spadkowych. Bardzo trudno oszacować dokładną skalę procederu wyłudzeń.

W Łodzi władze miasta oceniają, że oszuści mogli przejąć nielegalnie nawet 380 kamienic!

Z tych powodów, jeśli sądzisz, że Ty lub Twoi przodkowie zostali w sposób bezprawny wywłaszczeni, nie czekaj. Zadzwoń do nas i poddaj swoją sprawę jak najszybszej analizie. Nie ma na co czekać!