Koniec z odpowiedzialnością spadkobierców za długi spadkowe.

Od 18 października 2015 roku prawo polskie umożliwia spadkobiercom uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe nawet bez złożenia stosownego oświadczenia. Teraz „milczenie” spadkobiercy będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ewentualna odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczona do wartości odziedziczonego majątku.

Długi zmarłego

Do tej pory prawo spadkowe stanowiło regułę, że brak złożenia w ciągu 6 miesięcy (od informacji o podstawie dziedziczenia) oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku był równoznaczny z przyjęciem spadku wprost, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Wyjątek stanowiła sytuacja małoletnich, osób prawnych bądź tych, co do których istniała uzasadniona podstawa do ich ubezwłasnowolnienia. W ich wypadku brak oświadczenia traktowano jako przyjęcie spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”. Ta instytucja prawa spadkowego wpędziła w długi wielu nieświadomych swoich praw spadkobierców.

Zmiana na lepsze

Teraz „milczenie” spadkobiercy będzie rozumiane jako przyjęcie przez niego spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi spadkowe zostanie ograniczona do tzw. stanu czynnego spadku, czyli wysokości długów spadkowych. W praktyce jeżeli odziedziczymy spadek, którego aktywa będą wynosić 30 tys. złotych a pasywa 60 tys. złotych, wierzyciele naszego spadkodawcy będą mogli się domagać od nas już nie 60 tys., ale 30 tys. złotych.

Prywatny wykaz inwentarza – taniej i szybciej

Nowością jest także instytucja prywatnego spisu inwentarza sporządzanego samodzielnie przez spadkobiercę. Będzie miał on wybór pomiędzy wykazem sporządzonym prywatnie, a tym dotychczas obowiązkowym, komorniczym. Obydwa powinny odznaczać się takim samum poziomem rzetelności. Wykaz należy więc sporządzać starannie, uważnie ujawniając w nim wszystkie aktywa i pasywa wg stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że przepisy ograniczające odpowiedzialność nie będą mieć zastosowania, gdy w spisie zostaną zatajone aktywa spadkowe bądź zamieszczona będzie wzmianka o nieistniejących długach.